SEM

Espai d'informació i actualitat dels professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

12
Publicacions
5
Membres
1
Seguidors

Què volem fer

Vetllarem pel paper de les infermeres i infermers al SEM.

El SEM, com a institució, ha de garantir un sistema de salut, centrat en les necessitats del pacient i les del seu entorn. Ha de ser eficient, modern (tecnològicament i científicament a l'avantguarda), equitatiu (en la distribució de recursos en qualsevol punt del territori segons les necessitats), just i proporcional a les demandes de salut), amb capacitat d'adaptar-se a les noves dinàmiques socioeconòmiques, socials i culturals on la sostenibilitat del sistema de salut i la defensa dels drets individuals i col·lectius necessita inexcusablement les infermeres i infermers com eix vertebrador.

Per tant, com a garant del model de salut que la ciutadania necessita, les infermeres i infermers del SEM han de ser-hi presents i partícips actius en la presa de decisions a: comissions, protocols, guies i reunions amb veu ferma.

download?guid=9cbec055-45fd-4ab5-b632-868be64fca9d&hash_sha1=6c2f6a8e  

Per què lluitarem?

Drets socials i laborals

Millorar les condicions higiènic-sanitàries de les estructures del SEM: bases en males condicions (petites, insalubres, amb insectes...), banys inoperatius, vestuaris amb manca de neteja, dutxes en estat deficient...

Implantació efectiva i remuneració del sistema de guàrdies localitzables. Continuem a cop de telèfon sense que el SEM ens pagui cada cop que el despengem per anar a cobrir forats a les planilles.

Servei de salut laboral mèdic i infermer propi per a la valoració dels riscos i seguiment de la salut laboral dels treballadors i treballadores del SEM.

Controls de qualitat que permetin detectar problemes, inquietuds, propostes de millora dels professionals per tal de treballar millor, sentir-nos integrats en el sistema i que això millori la nostra autoestima i satisfacció professional.

Baixa maternal precoç o reubicació (quan sigui possible) tenint en compte l'estat de salut i les condicions en què es trobi la persona.

Reconeixement de la recerca. Alliberament d'hores per a fer recerca i innovació com ja es fa en altres institucions del sistema sanitari.

Augmentar les hores de formació. La feina que fem al SEM requereix d'estar constantment formats i actualitzats. Cal arribar a una formació excel·lent i això passa per apostar-hi realment i disposar, com a mínim, de 200 hores anuals. Cal disposar d'un sistema d'avaluació continua i detecció de requeriments formatius de forma individualitzada per garantir que cada professional es formi en aquelles matèries en les que necessita millorar.

Pagament de les hores extraordinàries quan els professionals allarguen la seva jornada laboral quan un servei fa que es plegui més tard.

Servei de cafeteria amb horari molt més ampli per donar cobertura a tots els torns de treball. Al SEM treballem les 24 hores, no només de 7:45h a 15:45h. Millora la qualitat i la oferta de la cafeteria. Tremallem per la salut de la gent i, en moltes ocasions, hem de patir menús que disten molt d'una dieta saludable.

Puntuar les hores de polivalència sense que aquesta perjudiqui al treballador que la fa. Cal que les hores realitzades en qualsevol dels àmbit de polivalència compatibilitzi de forma global i no només en el lloc de treball on es realitza la jornada.

Jubiliació als 60 anys sense cap penalització. S'ha d'incloure al personal dels centres sanitaris al dret per rebaixar l'edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball. Reclamem la regulació de la jubilació parcial.


Cobertura legal

Les infermeres del SEM exercim dia a dia, i de forma autònoma, les nostres tasques, tant com assistencials al carrer, com a les sales de coordinació, com en qualsevol àmbit d'actuació del SEM. Ja és hora que aquesta autonomia sigui reconeguda i secundada de forma real per la nostra organització. Sense dubtes. Sense mitges tintes i amb tot el suport i reconeixement legal necessari.

Actualització urgent de la Guia d'Actuació Infermera del SEM i suport legal en la indicació i administració dels tractaments farmacològics. Crear un plà de seguiment i actualització periòdic de les Guies en base als avenços científics i les noves recomanacions de les societats científiques.

Creació de les guies d'actuació i interrogatori protocol·litzades per a la consultoria infermera a les sales CeCos.


Seguretat dels professionals i dels usuaris

Elaboració del professiograma per competències de tots els llocs de treball, on s'especifiquin i acreditin les funcions que tenen els treballadors als seus llocs de treball i les capacitats que tenen per desenvolupar la seva feina. Això permetrà conèixer els riscos laborals de tots i cadascú dels llocs de treball.

Recuperar el model amb dos TES a les unitats USVAi del territori on hi hagi gran dispersió geogràfica amb elevades isòcrones.

Internalitzar tots els TES de les USVB de Catalunya. Acabar amb el sistema d'adjudicatàries. Només garantint els mateixos drets laborals per tots els professionals podrem oferir un servei equitatiu a la ciutadania.

Internalitzar totes les bases concertades: metges, infermeres i TES han de ser personal propi. El SEM ha de tenir la seva pròpia estructura professional i no actuar com una ETT. Garantir els mateixos drets per a totes i tots els treballadors del SEM.

Garantir que mai es pugui dur a terme l'externalització de cap categoria professional del SEM. Metges, infermeres, tècnics, personal d'administració... tothom ha de ser personal propi.

Guia de formació reglada per les noves incorporacions d'infermeres tan assistencials com consultores. Un procediment adequat que permeti homogeneïtzar els coneixements que han d'assolir les noves infermeres i infermers. Crear un pla de formació continuada per permeti valorar i avaluar l'assoliment dels coneixements necessaris per al desenvolupament de les tasques de cada posició en les noves incorporacions.

Implantar la formació teòrica i pràctica de noves incorporacions a la consultoria a les sales CeCos, dins del nostre horari laboral però sense rebre trucades reals. Aplicar la simulació: sistema d'entrenament amb trucades gravades.

Renovació de la Junta Clínica i funcionament real d'aquest òrgan. Adequar la seva composició segons la representativitat de cada perfil professional al SEM. Les infermeres hem de tenir un paper rellevant.

Creació d'un Comitè d'Ètica com a òrgan consultiu que assessori davant possibles conflictes ètics tant en la pràctica assistencial com en la relació entre professionals durant aquesta assistència i operativa diària.

Establir unes pauses de seguretat durant la jornada laboral per al personal de les CeCos. La feina a la CeCos exigeix un alt grau de concentració durant moltes hores. Similar al que fan els controladors aeris, realitzar pauses de 30 minuts cada dues hores de treball efectiu.

Garantir la uniformitat per a totes i tots els professionals en tots els àmbits de treball. Garantir la provisió de calçat i totes les peces de roba a les sales CeCos i a tot el personal del carrer i altres àmbits del SEM. Garantir que el personal de pràctiques tingui tota la uniformitat disponible al dispensador de roba.


Reconeixement laboral i desenvolupament professional

Reconeixement del nivell professional A1 per a les infermeres. Som graduades. Som màster. Som doctores. El nostre nivell de competència i responsabilitat ha de ser reconegut a escala professional i econòmic.

Reconeixement real de les funcions de Coordinació Tècnica/Coordinació Infermera. Una figura clau que actualment no està inclosa en l'escala de comanament de la sala, però que a la pràctica, lidera l'operativa de la sala i les unitats assistencials. Cal adequar el plus a la responsabilitat real.

Reconeixement de la figura de la infermera Cap de Guàrdia/Cap de Torn a les Sales CeCos. Hem demostrat sobradament la capacitat de desenvolupar aquesta funció. El SEM ha de reconèixer professionalment, laboralment i econòmicament aquest nou rol.

Reconeixement de les infermeres que lideren unitats assistencials (SVAi, VIRi, etc.) on la responsabilitat legal de l'assistència recau sobre nosaltres: creació del plus de responsabilitat específic.

Reconeixement de la figura d'Auxiliar de Coordinació (AC). Definició dels rols i de les competències de comanament dels AC a les sales CeCos així com creació del plus de responssabilitat. El SEM ha de garantir la cobertura legal en cada una de les actuacions dels AC.

Adequació de la nomenclatura dels rols de la sala a funcions i competències actuals: modificar el nom de Coordinador Tècnic (CT) per Coordinador Sanitari (CS). Modificar el nom d'Auxiliar de Coordinació (AC) per Coordinador Operatiu (CO) a totes les sales.

Creació de figures de comanament infermer, tant a les sales CeCos com al carrer. Les infermeres hem de ser dirigides per infermeres. Hem de ser avaluades per infermeres. I hem de respondre davant infermeres.

Una Direcció Infermera real. Ocupada per una infermera sènior i reconeguda, amb competències reals de lideratge i ampli coneixement de la professió. Que vetlli pel nostre desenvolupament professional al SEM així com per les nostres condicions laborals. Una Direcció Infermera que estigui al mateix nivell que les altres direccions.


Continuïtat laboral i reconeixement de l'expertesa i el talent

Reubicació dels professionals amb edat propera a la jubilació o que per motius de salut no puguin continuar duent a terme tasques assistencials al carrer. El coneixement i l'expertesa han de ser valors a reconèixer, fomentar i aprofitar per transmetre a les generacions futures.

Creació de llocs de treball específics per a la reubicació: unitats de secundaris, llocs de docència sènior, llocs de consultoria, etc.

Una carrera professional on es valori la trajectòria, el coneixement i l'expertesa dels professionals. Desenvolupament real del nivell 5 de CP i SIDP per a totes les categories professionals. 

Acompanyament real al desenvolupament dels professionals. Avaluació de les competències i programes de formació dirigits a què totes i tots els professionals assolim els nivells adequats de coneixements i competències en el nostre àmbit d'actuació.

Reconeixement de la nostra activitat docent envers els professionals que portem en pràctiques (tant per entrar a treballar com de formació postgraduada), tant a les unitats assistencials com a la CeCos. Pagament de les hores de docència pendents i implantar un sistema efectiu de control d'aquesta activitat.

Establir uns sitema efectiu de borsa interna de docents del professionals del SEM. Cal aprofitar tot el talent que tenim i per això és necessari identificar-lo i endreçar-lo amb un sistema de docents segons àrees d'expertesa. Donar la oportunitat a qualsevol treballador a formar part de l'equip de docents i fomentar-ne el seu desenvolupament i possibilitat de realitzar docència de forma equitativa.


Reconeixement social

Explicar a la societat que som i que fem les infermeres al SEM. Les infermeres liderem l'assistència al pacient en moltes ocasions. Les infermeres liderem la gestió dels recursos. Les infermeres liderem la consultoria d'emergències i la consultoria sanitària no emergent.


Entorn i medi ambient

Incloure clàusules de contingut ambiental i acords d'empresa a la negociació col·lectiva. Plans de millora mediambiental amb objectius concrets pels pròxims 4 anys.


Participació real de les treballadores i treballadors en les decisions del Comitè d'Empresa

Implantació d'una plataforma digital de democràcia i participació real per a que el Comitè d'Empresa pugui preguntar a les treballadores i treballadors sobre els temes rellevants i conèixer la opinió per poder prendre decisions en funció del que vulgui la majoria de treballadors. Sistema que permeti realitzar votacions de forma segura, per exemple, per dur a terme assemblees de treballadors on-line.

Descarrega-ho!


Descarrega la informació en format PDF per a poder compartir-la o imprimir-la.

Per què lluitarem?