Vaga sanitat 2023

Informació sobre la vaga de sanitat convocada per al 26 i 26 de gener de 2023.

3
Publicacions
1
Seguidors
Amb data 23 de gener de 2023, el Departament d’Empresa i Treball, publica l’ordre de mínims per a la vaga. **ORDRE EMT/2023 per la qual es garanteix el servei essencial en tots els centres i empreses sanitàries, sòcio-sanitàries, residencials i assistencials tant públiques com privades a Catalunya.** **[Descarregar ordre de mínims aquí](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/file/file/download?guid=1b53430a-54cb-47a2-9025-96483ccaf03c&download=1)** --- A continuació transcrivim els mínims ordenats en relació amb els professionals de la salut. Si us plau, consulteu l’ordre oficial publicada per a tenir més informació. La situació de vaga anunciada pels sindicats indicats al començament d’aquesta Ordre, que està prevista per als dies 24, 25 i 26 de gener de 2023, en els termes que es formulen en les diferents convocatòries i que **afecta tots els treballadors i treballadores de tots els centres i empreses sanitàries, sòcio-sanitàries, residencials i assistencials i del servei d’emergència 061 tant públiques com privades de Catalunya**, s’entén condicionada al manteniment dels serveis mínims següents: 1. Funcions d'atenció telefònica de tot tipus d'urgències i emergències sanitàries (061): atenció únicament de les comunicacions d'urgències i emergències que s'hagin de gestionar sense demora. 2. Centres i establiments sanitaris assistencials **a) Assistència als centres i establiments de l’àmbit del SISCAT:** * Normal funcionament del servei d'urgències, tant l'atenció de malalts externs com l'atenció dels malalts ingressats a les unitats d'observació d'urgències. * Normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d'hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d'unitats especials d'urgència vital. * Garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital. * Atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica. * Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d'infermeria i hoteler. * Centres d'assistència extrahospitalària, es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla durant el primer dia i el 33% a partir del segon dia de vaga. Els dispositius assistencials unipersonals s'haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l'assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d'atenció continuada. * Transport sanitari: s'haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia. Igualment, s'haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents. * Garantir el normal funcionament del servei de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en que passarà a ser del 50%. **b) Assistència sanitària en els centres i establiments privats dedicats a l’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques que no formin part del SISCAT:** S'estableixen els mateixos serveis mínims que en l'apartat anterior, excepte pel que fa als centres d'assistència extrahospitalària en els quals es mantindrà el personal imprescindible per garantir l'assistència urgent o inajornable durant l'horari habitual de cada centre, com en un dia festiu. d) Personal d’assistència sanitària de centres penitenciaris i centres educatius del Departament de Justícia: el mateix servei que en un dia festiu. e) Personal dels serveis de donació de sang, tant dels centres fixos com dels equips mòbils, del Banc de Sang i Teixits: 50% del servei. **Residències de la gent gran i empreses que realitzen funcions d’assistència:** a) El servei de menjadors socials: el mateix servei que en cap de setmana. b) Atenció domiciliària: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables. c) Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu. d) Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu. e) El servei de comunitats infantils/juvenils: servei habitual en règim de festiu f) Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu. g) Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis. h) Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial. --- **El 100% de serveis mínims no és legal** Sentència del TSJ Catalunya contra el Sistema d’Emergències Mèdiques per vulneració de dret fonamental en decretar el 100% de serveis mínims. Demanda guanyada per Infermeres de Catalunya davant el TSJ Catalunya. Actualment a l’espera de la resposta del Tribunal Suprem. **[Veure la sentència](https://espais.infermeresdecatalunya.cat/file/file/download?guid=980735e3-1002-4a94-8914-b66f3f0ac3a6&download=1)**